HIGH PRESSURE WASHER
MATTERHORN
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้งานในครัวเรือน โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้งานที่ไม่หนักมาก และขอบเขตของพื้นที่การใช้งานไม่กว้างนัก เช่น เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และการทำความสะอาดพื้น เป็นต้น

HIGH PRESSURE WASHER

Contact us :